Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки ...

About the statement of the Technical regulation of legally regulated means of measuring equipment ...

Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі ...

About functioning of system of fixing of administrative offenses in the field of ensuring traffic safety in the automatic mode ...

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів ...

About modification of some legislative acts of Ukraine concerning reforming of sphere of parking of vehicles ...